MASZSZ Nyugdíjas Tagozat Választmányi ülés

MASZSZ Nyugdíjas Tagozat Választmányi ülés 

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata 2015. november 16-án tartotta meg választmányi ülését.
Tóth Mihály elnök ismertette a 2014. szeptember 22-én tartott alakuló küldöttértekezlet óta elvégzett munkáról szóló beszámolót, valamint a következő időszak feladatait, a tagozat működésének rendjét.
Az ülésen részt vett Székely Tamás, a szövetség alelnöke, aki a MASZSZ aktuális feladatait ismertette és válaszolt a felvetett kérdésekre.
A választmány a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A beszámoló teljes szövege az alábbiakban olvasható:

Tisztelt Választmány!

A MASZSZ Nyugdíjas Tagozata 2014. szeptember 22-én tartotta alakuló küldöttértekezletét. Az azóta eltelt időszak eddig nem tapasztalt kihívások elé állította a Nyugdíjas Tagozatot és a nyugdíjas társadalmat.
A kormány 2012. január 1-jével elindította a „nyugdíjreformot”, amely jelentős változásokat idézett elő a nyugdíjak területén. A kormány -10 éves fokozatossággal- felemelte 65 évre az öregségi korhatárt, megszüntetett több nyugdíjfajtát, mint például a rokkantnyugdíjat, az előrehozott öregségi nyugdíjat, a csökkentett előrehozott nyugdíjat, a kedvezményes nyugdíjat. A kormány törekvése abba az irányba mutat, hogy a magyar állampolgárok csak az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor mehessenek nyugdíjba. Az öregségi nyugdíjba vonulásnak három lehetősége van.

1.     Az öregségi teljes nyugdíj, (20 év szolgálati idő kell hozzá)
2.    az öregségi résznyugdíj, (15-20 év szolgálati idő kell hozzá)
3.    a nők öregségi kedvezményes nyugdíja (40 év szolgálati idő ebből 32 év járulékfizetés is szükséges hozzá)
A nyugdíj összegének kiszámítása egyenlőre nem változott.

A 2015. évi nyugdíjemelés 1,8% volt.
Az átlagos öregségi nyugdíj összege 2015. év elején mintegy 117 ezer Ft volt.
2015. januárjában az öregségi nyugdíjasok száma 2.023.000. fő.
A 2012 évi változás miatt közel félmillió fő másnak lett átminősítve, tehát nem minősülnek nyugdíjasnak, nem járnak nekik a kedvezmények. Adatok híján nehéz lenne megbecsülni az anyagi veszteségeket, de ez akár több 10 000 Ft-os havi kiadás növekedést is jelent, amely elviselhetetlen mértékű. Az erkölcsi kár mindenesetre számottevő.

Ez évben olyan intézkedésre került sor, amely a nyugdíjasok körében növelte a bizonytalanságot, aggodalomra adott okot. Nevezetesen a Szociális törvény 2015. március 1-i változásairól van szó, amely az ellátások feltételeit szigorította, egyeseket megszüntetett és ezáltal sok ezer idős ember esett el a jövőbeni megfelelő szintű támogatástól, szolgáltatásoktól.

Az életkor szerinti diszkriminációt az egészségügyben és a szociális ellátások területén meg kell szüntetni. Méltatlannak tartjuk a legidősebbek és családjaik kiszolgáltatottságát eredményező intézkedést. Az idős emberek életminősége, méltósága nem függhet a családok, az önkormányzatok anyagi helyzetétől. A beteg idős emberek kiszolgáltatottságát mindenképpen csökkenteni kell. Az idős embereknek is joguk van az emberi méltóság megőrzéséhez.

A nyugdíjasok többségének (70%-ának) folyósított ellátás összege még a 117 ezer forintos átlagot sem éri el.
50.000 Ft és az alatt    72.989 fő
50.000 – 100.000 között     1.052 127 fő
100.000 – 200.000 között     796 143 fő
200.000 Ft és felette     101 646 fő
(2015. január, az öregségi nyugdíj főellátásra vonatkozó adatai)
Forrás: ONYF.

Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege továbbra is 28.500 Ft már 7éve)
Az ellátottaknak több mint fele (1.125.116 fő) 100.000 Ft alatti nyugdíjból él. Ellenben közel 900 ezren kapnak 100.000 Ft felett és mintegy 101 ezren vannak, akik 200.000 Ft-ot vagy a feletti nyugdíjat kapnak.
Többen kapják nyugdíjukat utalással, mint postai úton. Az elmúlt négy évben közel 130 ezer nő élt a 40 év utáni kedvezményes nyugdíj lehetőségével. A kormány azt állítja, hogy javult az ország helyzete, növekszik a gazdaság, csökkent az államháztartási hiány, biztonság rend van.
Nem ezt tapasztaljuk!

A Nyugdíjas Tagozat (Elnökség, Választmány) munkája, törekvései
A bevezetőben bemutatott jelentősen megváltozott körülmények között kellett a Nyugdíjas Tagozatnak feladatait végeznie.
A 2014 szeptember 22-i küldöttértekezlet óta az elfogadott program illetve az abban megfogalmazott célok elérése érdekében elfogadott feladatterv alapján, a féléves munkatervek szerint törekedett az elnökség és a választmány munkáját végezni. Így a beszámolási időszakban 13 elnökségi ülést és 4 választmányi ülést tartottunk.

2014-ben megkezdtük a programban megfogalmazott célok megvalósítását.

Igyekeztünk, ezek ellenére az elfogadott középtávú program, cselekvési terv és a kialakított folyamatos munkatervnek megfelelően eleget tenni feladatainknak. Első lépésként megalapításra kerültek az egyes munkabizottságok, a három szakszervezeti szövetség nyugdíjasainak képviseletében, feladataik meghatározásában majd közös munkában kialakítottuk a már említett cselekvési tervünket.
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt időszak gazdasági, társadalmi, az életkörülményeket érintő súlyos problémák alapvetően befolyásolták érdekvédelmi munkánk érvényesülését.

Az idősek érdekképviseletei kiszorultak a nyugdíjasokat érintő intézkedések és törvények előkészítéséből. A döntéshozók nem igénylik, figyelmen kívül hagyják felvetéseinket, javaslatainkat. Nincs szükségük konzultatív érdekegyeztetésre. Ezen tapasztalatok ellenére változatlanul szorgalmaztuk az érdekegyeztetés érvényesítését, új keretek, új formák kezdeményezésével is.
Ennek érdekében, februárban levélben fordultunk Orbán Viktor miniszterelnökhöz, ismételten szorgalmaztuk az érdekegyeztetés helyreállítását és javasoltuk, az Alaptörvényre hivatkozva egy új érdekegyeztető fórum létrehozását. A levélre Novák Katalin államtitkár asszony válaszolt, és nem tartotta indokoltnak a felvetetteket, többek közt az Idősek Tanácsa jogosultságaira, és a párhuzamosságok elkerülésére hivatkozva. Ugyanakkor hangvételben árnyaltabban fogalmazott az érdekegyeztetést érintően és felajánlotta, hogy a Kormány által létrehozott Emberi Jogi Munkacsoport munkájába Nyugdíjas Tagozatunk kapcsolódjon be. Ez megtörtént és a 2015. szeptemberi ülésen már részt vettünk. Elmozdulást jelentett, hogy évek óta első ízben történt meg, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma rendezésében a Vigadóban tartott központi ünnepségen az Idősek Világnapja alkalmából meghívást kapott a Nyugdíjas Tagozatunk, több mint 20 fővel vettünk részt. Kedvezően ítélhető meg az is, hogy a három napos balatonfüredi továbbképzés keretében az államtitkárság főosztályvezetője Hulák Zsuzsanna elvállalta, hogy előadást tart munkájukról, az idősekért, nyugdíjasokért folytatott munkájukról, további céljaikról, bár hangsúlyozta, hogy számos kezdeményezésüket sok szervezettel kell egyeztetniük, de végső soron a döntés a kormány és a miniszterelnök kezében van (Pld. Idősek Tanácsába kit kér fel) Az elmondottak azonban nem jelentik, hogy az érdekegyeztetésben előrelépés történt volna, bár kétségtelen, hogy megmozdult valami legalábbis államtitkársági szinten. Nem új jelenség, de változatlanul érzékelhető, hogy az elmúlt időszakot is és az időspolitikát is az összefogás és a szolidaritás hiánya, az egyre erőteljesebbé váló nyugdíjas ellenesség jellemezte. Ezek és az érdekegyeztetés hiánya a nyugdíjasok körében bizonytalanságot, aggodalmat, a jövőjük iránti félelem érzetét erősítette.

A MASZSZ ifjúsági tagozata és Nyugdíjas Tagozata tekintettel a tapasztaltakra a társadalomban jelenlévő generációk közötti ellentétek szítására fontosnak tartotta, hogy deklarálja a rétegszervezetek és az általuk képviselt nemzedékek egymást támogató és egymásért kiálló magatartását és lefektesse a további együttműködés kereteit. A nemzedéki szerződést és együttműködést megtárgyalták és elfogadták a vezető testületek és 2015. október 22-én aláírásra is került a két elnök által.

Az elmúlt hónapokban az elfogadott munkaterv szerint folyt a munka. Megvitatásra került a közgazdasági bizottság összegzése alapján a 2015. január elsejével kialakult nyugdíjak és ellátások helyzete a KSH elemzése segítségével amelyről már a bevezetőben szóltunk.
Kiemelt feladatként kezeltük az országgyűlésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény módosításokról szóló feldolgozását. A feldolgozást segítette, hogy a tájékoztatóra felkértük Korózs Lajos országgyűlési képviselőt és a főváros XIII. kerületi önkormányzat szakértőjét is.
A törvénymódosítás előkészítése során csak újságcikkekből tájékozódhattunk és a törvényt is csak hatálybalépése után ismertük meg részleteiben, miközben alapvetően az időseket és nyugdíjasokat érintő életbevágó kérdésekről van szó. Ugyanis sok ezer idős ember esik el a megfelelő szintű támogatásoktól, szolgáltatásoktól elveszítve biztonságérzetüket is. Nyugdíjat Tagozatunk írásban tiltakozott a törvényben megfogalmazottak miatt, a tiltakozást az elnökség március 2-án tárgyalta és megküldte Balogh Zoltán miniszterelnök úrnak. Sajnos bár kaptunk választ Cibere Károly államtitkártól, érveinket, indokainkat elutasító, magyarázkodó válaszokat kaptunk. Egyébként figyelemmel kísérjük azokat az érintett területeket, ahol a módosítások történtek és folyamatosan tájékoztatunk ezekről.

Az eltelt hónapokban a FERPA és az abban történő részvétel sok munkát jelentett a Nyugdíjas Tagozat testületei, tisztségviselői számára, különös tekintettel arra, hogy a FERPA hetedik kongresszusát Budapesten tartotta (szeptember 9-11.) és ennek előkészítése, lebonyolítása nagy felelősséggel, és szervező munkával járt.

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk az ágazati nyugdíjas szervezetek tapasztalatainak hasznosítására és a nyugdíjas területi-alapszervezeti munka segítésére.
Ennek keretében Elnökségi ülésen tájékoztató hangzott el a Vasas Nyugdíjas Szervezet és az MSZOSZ XX. területi és nyugdíjas Alapszervezet munkájáról, melyet elismeréssel értékelt a testület s a jó tapasztalatok átadására érdemesnek ítélt. Az éves munka értékelésén egyébként több helyen személyesen is részt vettünk, így a Vasutasok Nyugdíjas Szervezeténél, a Kispesti területi és nyugdíjas alapszervezetnél is.
Itt kell kiemelni az említetteken túl a többi területi-alapszervezeti munka értékeit, azt az áldozatos, folyamatos szervező munkát, amit aktivistáik végeznek a kerületi rendezvények, megmozdulások, programok, kirándulások, országjárások lebonyolításában a tagság magas elismerése mellett. Nélkülözhetetlenek az összefogás, együvé tartozás erősítésében. Néhányan a Múló Évek hasábjain számot is adnak ezekről.
Az eltelt hónapok során Nyugdíjas Tagozatunk nem csak az éves munka értékelésein képviselte szervezetünket, hanem az Idősek Világnapja kerületi rendezvényein, Nőnapi megemlékezéseken. Aktív részese volt a Május 1. rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, de ott volt minden kiemelkedő demonstráció, tiltakozó akció résztvevői között. Ilyen volt például a korkedvezményes ellátás megszüntetése ellen szervezett demonstráción, a szociális területen és egyéb szakmai területen dolgozók tiltakozó megmozdulásain is. Részt vettünk a „Férfi 40” akcióban is, nyilatkozatban kifejeztük támogatásunkat, részesei voltunk a népszavazás kezdeményezését támogató aláírások összegyűjtésében.

Nagy figyelmet fordított a Nyugdíjas Tagozat az aktivisták továbbképzésére, legutóbb most októberben Balatonfüreden a háromnapos tanfolyamon, ahol Kordás László a MASZSZ elnöke tartott előadást aktuális szakszervezeti feladatokról, Korózs Lajos országgyűlési képviselő a „Nyugdíjak és kilátások”-ról, Hulák Zsuzsanna az EMMI főosztályvezetője az „Idősügy és nyugdíjfolyósítás alapvető kérdéseiről”, és Juhász László elnökségi tagunk a FERPA képviselője, volt VB tagja a FERPA 7. kongresszusáról – erről már szó volt az előzőekben – melyre Budapesten került sor szeptember 9-11. között. A kongresszus beválasztotta a Végrehajtó Bizottságba Tóth Mihályt a Nyugdíjas Tagozat elnökét, majd azóta az új VB. 23-24. ülésén Brüsszelben Juhász Lászlót az Irányító Testületbe.
A Nyugdíjas Tagozat vezető testületei kiemelt feladatnak tekintették a nyugdíjas szervezeteink tájékoztatását, a rendszeres titkári értekezleteket, a munkabizottságok munkájának segítését, írásos tájékoztatók, dokumentumok biztosítását. Elsősorban a Múló Évek folyamatos megjelenését, bár az év elején gondok voltak a kiadás költségfedezetének biztosításával, amely később rendeződött, de a kéthavonta történő megjelenés sokszor az adott téma aktualitását vesztette és áthidaló megoldásokat kellett keresni.

Az elkövetkező időszak feladatait továbbra is az érvényben lévő középtávú programunk és cselekvési feladattervünk határozza meg. Erre épül a 2016. évi munkatervünk.

Végezetül el kell mondani, hogy egyre nehezebb a társadalmi munka személyi és tárgyi feltételeit biztosítani. Telnek az évek, nincs utánpótlás. Ugyanakkor sok a bizonytalanság, hogy a jövőben a Nyugdíjas Tagozat működéséhez szükséges feltételeket, anyagi fedezetet a MASZSZ tudja-e garantálni és milyen célra? Helyiség, ügyintéző, technikai feltételek, utazási költségek, egyáltalán költségtérítést, telefonköltségeket, de jövőre nem tudni, hogy a területi-kerületi nyugdíjas alapszervezetek rezsi költségeit biztosítani tudjuk-e?
Jelentős előrelépést jelentene, ha Nyugdíjas Tagozatunk rendelkezne önálló éves költségvetéssel és ennek alapján saját hatáskörben gazdálkodhatna.
Ezekre a kérdésekre, javaslatokra válaszokat várunk a MASZSZ vezetésétől.
A fenti okok vezettek most ide, hogy a Nyugdíjas Tagozat Elnöksége a Választmánynak javasolja a küldöttértekezlet elhalasztását, melyet éppen a mai napra, november 16-ra tűzött ki.
Az előkészítő munka során tapasztaltak ugyanakkor egyértelműen azt jelzik, hogy nem fejeződött be a jelölő munka, vannak fontos megválaszolásra váró kérdések és több, esetleges jelölt a válaszoktól teszi függővé döntését jelölésével összefüggésben.

Az Elnökség a Választmány egyetértését kéri a halasztásban és egyben felhatalmazást arra, hogy a küldöttértekezlet összehívásának jogát adja át részére, hogy amikor készen állunk, ne kelljen csak az időpont meghatározásához a Választmányt ezért újra összehívni. ( Egyébként minden egyéb készen áll a küldöttértekezlet lebonyolításához.)

Köszönöm a figyelmet!


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...


nemzetközi

ituc   etuc

kep5