NYUGDÍJAS TAGOZAT OLDALAI

MASZSZ Nyugdíjas Tagozat - beszámoló

Küldöttértekezlet, 2016. június 6.

E hónap elején került sor a magyar Szakszervezet Nyugdíjas Tagozata küldöttértekezletére. Az elnökség beszámolóját az előző kongresszus óta végzett munkáról az alábbiakban, teljes terjedelmében közöljük. Az előterjesztést a a küldöttek elfogadtak

Tisztelt Küldöttértekezlet!
Kedves Küldötteink!

A magyar szakszervezeti mozgalom utóbbi évtizedeiben kivételes eset, hogy egy választási küldöttértekezletet másfél éven belül újra össze kell hívni. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozata életében most erre került sor.
Az előzmények hosszabb időre nyúlnak vissza, történetesen, amikor az MSZOSZ, az Autonóm Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési fóruma bejelentette, hogy létrehozza a Magyar Szakszervezeti Szövetséget, melyre 2013 decemberében sor is került.
Első lépésként létrejött a Szövetség, majd egy belső struktúra kialakítása, így 9 ágazati és 3 társadalmi tagozatból állt össze a Szövetség, lényegében 60 tagszervezetből.
Elsőként a rétegtagozatok alakultak meg, a női, az ifjúsági és ezt követte a Nyugdíjas Tagozatunk a három konföderáció nyugdíjasai képviseletének részvételével 2014. szeptember 22-ével tartott küldöttértekezletén. Ezt követően elkezdődött az érdemi munka, a szervezeti átalakítások, munkabizottságok kialakítása, a küldöttértekezleten elfogadott Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltaknak, ill. a Tagozat Középtávú Programjának megfelelően és rövid időn belül elkészült egy cselekvési program is.
Eközben országos szinten, a három konföderáció között tovább folytak az egyeztetések az új szervezet létrehozásának bejelentését követően számos kérdésben. Ma már közismert, hogy a SZEF több kérdésben fenntartásait hangsúlyozta, és kijelentette, hogy nem adja fel önállóságát, bár a MASZSZ tagjának tekinti magát, tehát tagszervezetként kívántak előbb működni.
Mindezek ellenére minden érintett, mi is, bíztunk a végső megoldásban és ennek alapján hosszabb távon is az egyesülésben. Nem ez történt.
Többszöri halogatás, lebegtetés után végül 2015. szeptember 15-én tartott SZEF kongresszus meghozta végső döntését, és kimondta, kilépnek a Magyar Szakszervezeti Szövetségből. Ez azt jelentette, hogy két konföderáció, az MSZOSZ és az Autonóm Szakszervezeti Szövetség alkotja az új Szövetséget. Szervezeti kérdésekben, az egyes választott testületekben korrigálni kell a képviseleteket, immár a volt SZEF képviselők nélkül.
Ilyen körülmények eredményezték, indokolták, hogy a Nyugdíjas Tagozatnál új választói küldöttértekezletet kellett összehívni! (Csupán zárójelben jegyezzük meg, hogy mindez az időhúzás, nagyon megnehezítette a mindennapi munkát és bizonytalanná tette a SZEF képviseletében megválasztott Választmányi, Elnökségi tagokat is!)
A Nyugdíjas Tagozat Választmánya 2015. november 16-án tárgyalta a kialakult helyzetet, összefoglalta a választások óta végzett munkát, (januárban ezt kiegészítette, ezek alapján készült el a most előterjesztésben a küldöttértekezlet óta végzett munkáról szóló beszámoló), majd elindította az új küldöttértekezletet előkészítő munkálatokat, a küldöttértekezlet munkabizottságait és a Jelölő Bizottságot is megválasztotta. Megkezdődött a munka.

Tisztelt Küldöttek!

Az előzőekben megfogalmazottak ellenére az elfogadott középtávú program, cselekvési terv, a folyamatos és az aktualitásoknak is megfelelően kialakított munkatervek alapján törekedtünk eleget tenni feladatainknak, érdekképviseleti, érdekvédelmi céljaink megvalósításának.
Az eltelt másfél év, hasonlóan az előzőekhez, a társadalmi, gazdasági, az életkörülményeket érintő egyre nehezebb körülmények, feltételek, alapvetően befolyásolták munkánk eredményességét. A kormányzat ennek éppen az ellenkezőjét állítja és mindent elkövet ennek igazolására. Állítja, hogy javult az ország helyzete, növekszik a gazdaság, jobban élünk, csökkent az államháztartási hiány, biztonság és rend van! Ugyanekkor a GKI előrejelzése alapján halmozódnak, romlanak a gazdaság kilátásai!

Ennek ismeretében változatlanul az egyik alapvető probléma és várhatóan a jövőben is a nyugdíjasok helyzetének, a nyugdíjak értékmegőrzésének problémája. Nincs elemzés, előrejelzés, hogy mire lehet számítani?! és ez felerősíti az érdekegyeztetés kizárását, annak hiányát a kormányzati munkából

A Nyugdíjas Tagozatunk már 2015. év elején – előzőleg többszöri kezdeményezésünk eredménytelensége után - ismételten megkerestük a miniszterelnököt a párbeszéd, az érdekegyeztetés helyreállításának ügyében, még egy új nyugdíjas érdekegyeztető fórum létrehozásával is.
Kezdeményezésünkre sem volt fogadókészség. Bár megkeresésünkre Novák Katalin államtitkár asszony válaszolt, indoklásában az idősügyi kormányzati szervek, intézmények jelenlegi eredményes működésére, Idősek Tanácsa pld., de hivatkozott az Emberi Jogok Munkacsoport tevékenységére is. Lényegében elégségesnek ítélte az említettek időseket érintő képviseletet.
. Válaszlevelünkben erre konzultációt kezdeményeztünk az államtitkár asszonnyal, amelyet egy rendkívüli elnökségi ülés keretében javasoltunk létrehozni. Indoklásában elfoglaltságai hivatkozott, de Fürész Tünde helyettes államtitkár asszonyt jelölte ki a Nyugdíjas Tagozattal való egyeztetésre. Javasolta egyben, hogy Tagozatunk csatlakozzék az Emberi Jogi Munkacsoport Idősek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjához. Elnökségünk támogatta a javaslat elfogadását, ennek megfelelően bejelentettük csatlakozási szándékunkat és már szeptember 29-e óta részt veszünk a munkacsoport munkájában, ülésein.
Ez a részvétel ugyan nem pótolja, nem helyettesíti a kormányszintű nyugdíjas érdekegyeztetés folyamatos érvényesítését, az államtitkárság részéről együttműködési készségként értékelhető. Ahogy egyébként az is, hogy az Alapvető Jogok Biztosa által szervezett „Az időskor Méltósága” c. idősügyi kongresszusra is meghívást kaptunk novemberben és évek óta első ízben nyugdíjasaink képviseletében több mint 20 fő részt vett az Idősek Napja központi ünnepségén. Hasonlóan értékelhető az is, hogy majd a későbbiek során szóba kerülő Balatonfüredi továbbképzésen előadást vállalt és tartott az államtitkárság főosztály vezetője is!

Hangsúlyozzuk ezzel együtt, hogy folyamatosan a jövőben is szorgalmazzuk, hogy a nyugdíjasokat érintő minden tervezett intézkedést, törvénytervezetet a nyugdíjas érdekképviseletekkel előzetesen egyeztessenek, állítsák vissza az érdekegyeztetés régen kialakított gyakorlatát, ne a sajtóból értesüljünk ezekről! „Ne döntsenek rólunk, nélkülünk!”

Kedves küldött társaim!  

Emlékeztetni kell most is arra, hogy a kormány 2012. január elsejével elindította a nyugdíjreformot, amely jelentős változásokat idézett elő a nyugdíjakat érintően. Felemelte 65 évre - 10 éves fokozatossággal – az öregségi nyugdíjkorhatárt, megszüntetett több nyugdíjfajtát, mint pld. a rokkantnyugdíjat, az előrehozott öregségi nyugdíjat, a csökkentett előrehozott nyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, 2015. június elsejével pedig a korkedvezményes nyugdíjat! Mindez azt mutatja, hogy a kormány törekvése, hogy a magyar munkavállalók csak az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor mehessenek nyugdíjba! Megalapozott indokok esetében, az egészségük romlása miatt sem! Konkrétan a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjak esetében sem!

Az elmúlt év első hónapjai ez utóbbi súlyos probléma megoldásának keresésével telt el. Nyugdíjas Tagozatunk Elnöksége is még augusztusi ülésén foglalkozott ezzel. Áttekintette egy egyéni kezdeményezés alapján indított akciót, amely a „ffi 40” aláírás gyűjtésével kezdődött és az esélyegyenlőség megteremtésével indokolt. A cél azonban egy méltányos, rugalmas nyugdíjrendszer kialakítását segíthette volna.
Elnökségünk közleményében támogatta a kezdeményezést és kinyilvánította részvételét az aláírás gyűjtésben, amelyben alapszervezeteink aktívan kivették a részüket. Hangsúlyozni kell, hogy az illetékes szervek engedélye mellett indult el az aláírások gyűjtése, amikor azok közel fele összegyűlt, az Alkotmánybíróság az Alaptörvényben megfogalmazottakra hivatkozással alkotmányellenesnek minősítette és ennek alapján az akciót be kellett fejezni.
Így működik ma Magyarországon a demokratikus rendszer!

Tisztelt nyugdíjas társaim!

Nem új jelenség, de az eltelt másfél évben is újra megnyilvánulnak a nyugdíjas ellenesség különböző formái. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozatával együtt úgy ítéltük meg, ezek között jelen vannak a generációk közötti ellentétek és azok folyamatos szítása is. Ezért fontosnak tartottuk, hogy deklaráljuk az általunk képviselt nemzedékek egymást támogató és egymás mellett kiálló magatartását és lefektesse a további együttműködés kereteit.
Mindezt a Nemzedéki Szerződésbe foglaltuk, megtárgyaltuk és elfogadása után október 22-én aláírásra is került.

Tisztelt Küldöttértekezlet!

A Nyugdíjas Tagozat 2015. novemberi elnökségi ülésén áttekintette az Idősügyi Nemzeti Stratégia megvalósításának helyzetét. Sajnos a 2009-ben a Parlament által egyhangúan elfogadott 81/22009.(X.2.) OGY határozat a kormányzat részéről a feledés homályába veszett, ill. a be nem tartott törvények sorait növelte. Az elnökség hiányolta az OGY határozatban szereplő háromévenkénti programok kidolgozását, beszámolók, valamint az évenkénti országos idősügyi jelentés elkészítését. Felszólította a kormányzatot a Stratégia áttekintésére. ( Évek óta nem történt semmi, bár az illetékes államtitkárság úgy nyilatkozott, hogy felülvizsgálatra munkába vették!)

Az Idősügyi Nemzetügyi Stratégia törvényi betartása alapvető követelmény az idősek, a nyugdíjasok életkörülményeinek folyamatos javítása, megfelelő biztosítása érdekében.

Ezért is Nyugdíjas Tagozatunk az eltelt másfél évben is kiemelt feladatának tekintette  a nyugdíjasok helyzetének elemzését, érdekeik képviseletét. 2015 és most 2016-ban is elemezte a nyugdíjasok életviszonyainak, a nyugdíjak alakulását.
 Kiemelt feladat és a másik nagy problémakör ez a kérdés.

A 2015 év januárjában az ONYF adatai alapján az átlagos öregségi nyugdíj összege mintegy 117 ezer forint volt. A nyugdíjasok többségének (70 %-ának) folyósított ellátás összege még a 117 ezer forintot átlagot sem érte el.
72 989 fő 50 ezer forint és alatta részesült ellátásban, 1 052 127 fő 50 ezer – 100 ezer forint között, 796 143 fő 100 ezer – 200 forint között és 101 646 fő 200 ezer forint és felette részesült ellátásban.
Napjainkban mintegy 2 200 000 fő a nyugdíjasok száma.
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege továbbra is 28 500 forint. Az MSZP minimálisan 40 000 forintra tett javaslatot a parlament szakbizottságában, de nem nyert támogatást!
Az ellátottak több mint a fele ( 1 125 116 fő) 100 ezer forint alatti nyugdíjból él
A 2015 évi januári nyugdíjemelés 1,8 százalék volt, míg a 2016 januári 1,6 százalék volt. Ez utóbbival részletesen foglalkozott Nyugdíjas Tagozatunk Elnöksége, melyet szégyenletesnek ítélt. Ugyanakkor állásfoglalást fogadott el ebben a komplex kérdésben, melyet a NYOK, a NYOSZ és a SZEF nyugdíjas érdekképviseleti szervezetei is megtárgyaltak és közösen küldték el a kormány illetékes minisztériumának, Balogh Zoltán EMMI miniszter részére. (A Múló Évek 1-2. számában olvasható!) Az állásfoglalás lényege, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosarat figyelmen kívül hagyták, ezért magasabb nyugdíjemelést követelünk, mert hamis az az állítás, hogy a nyugdíjak megőrizték reálértéküket. Ebben az állásfoglalásban is követeljük a 8 éve változatlan minimál-nyugdíj felemelését 50 000 forintra.

Összességében a nyugdíjasok helyzete az elmúlt időszakban romlott, különösen az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, a betegséggel küzdők és az egyedülállók esetében.
Ma Magyarországon több mint 4 millió ember él a létminimum alatt! (89 000 forint!)

Küldött társaim!

Ezzel a kérdéssel szorosan összefügg a nyugdíjasok egészségügyi és szociális ellátásának ügye. A kormány intézkedéseit, törvénykezési munkáit 2015-ben is, és azóta is a fiskális szemléletből fakadó, abból következő megszorítások jellemzik!
 A Szociális Törvény 2015 év márciusi változásai a nyugdíjasok körében növelte a bizonytalanságot, komoly aggodalomra adott okot. Az ellátások feltételeit erőteljesen szigorította, egyeseket megszüntetett, amely által sok ezer idős ember esett el a jövőbeni megfelelő szintű szolgáltatásoktól, támogatásoktól. Nagy gond az otthon ápolás, az idősotthoni ellátás feltételeinek hiánya, miközben számos feladatot a szociális ellátás területén, fedezet nélkül a kormány az önkormányzatokra áthárított
Elnökségünk ezekről részleteiben is megismerkedett, megfelelő szakmai felkészültségű szakemberek bevonásával és éles hangú tiltakozást juttattunk el Balogh Zoltán miniszter úrnak, amelyre Czibere Károly államtitkár úr válaszolt, amelyben indokainkat, érveinket magyarázkodással, elutasítással hárította el. Ezzel együtt nem adjuk fel, újra és újra kezdeményezünk, tiltakozunk!
Abból indulunk ki, hogy egy társadalom minőségét az jelzi, hogyan értékeli és becsüli az idős korosztályt. Hazánkban ebben a tekintetben a problémák tömegével állunk szemben, amelynek megoldására nem látunk esélyt.
Ez év februári Elnökségi ülésén Falus Ferenc volt ANTSZ főigazgató tájékoztatója alapján vitattuk meg a magyar egészségügy helyzetét is. Elmondta, hogy az ellátórendszert az utóbbi években szétverték, csökkent a finanszírozás, csak az egészségügyből 400 milliárdot vontak ki. A kórházi ellátás kritikán aluli, ezrek halnak meg kórházi fertőzés miatt, a személyi, tárgyi feltételek nem állnak a szükségleteknek megfelelően rendelkezésre, ismert az orvos, ápoló-személyzet hiánya, kivándorlása tömegesen. A köz-gyógy-ellátásban jelentős a visszalépés. Egyszóval a magyar egészségügy összeomlás előtt áll!

Mindennek alapja, hogy az Alaptörvényből kihagyták a társadalombiztosítást, amellyel megszűnt a garancia az egészségügy, a társadalombiztosítás állampolgári jogon történő ellátására.

Hangsúlyoztuk és hangsúlyozzuk a szolidaritás, a méltányosság és az igazságosság érvényesítését minden idős embert érintő területen, hogy a segítségen túl tudatosítsuk, hogy az idős emberek nem a jóléti rendszerek és szociális juttatások passzív haszonélvezői, hanem fontos szerepet töltöttek be aktív életszakaszukban, de most is a gazdasági, társadalmi, családi és politikai folyamatokban.

Tisztelt Küldöttértekezlet!

A 2014 szeptemberi küldöttértekezlet óta is munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk az ágazati nyugdíjas szervezetek tapasztalatainak hasznosítására. Felújítottuk a megyei képviseletek kapcsolatrendszerét, folytattuk a kerületi szervezetek tevékenységének segítését. Többek között információt kaptunk a VASAS, legutóbb pedig a Bányász Szakszervezet Nyugdíjas szervezetének munkájáról. De hasonlóan a XX. kerületi területi-alapszervezeti nyugdíjas szervezetünk munkájáról is. A végzett munkát elismeréssel értékelte az Elnökség és a jó tapasztalatok átadására érdemesnek ítélte.

A konkrét területeken túl ki kell emelni a többi területi alapszervezeti munka értékeit is. Azt az áldozatos, elkötelezett folyamatos szervező munkát, amit az aktivisták végeznek központi, területi rendezvények, tiltakozó akciók, demonstrációk,, Idősek Világnapja, Nőnap, egyéb kulturális programok, kirándulások alkalmával, a tagság elismerése mellett. Mindez erősíti az összetartozás, az összefogás erejét.
Nagy szerepük volt a különféle központi rendezvények, demonstrációk, a Május 1-i program szervezésében, de részesei voltak a részvételünkkel is szervezett, és az előzőekben említett „ffi 40” akcióban, a több-ezer aláírásgyűjtésben. (Egyébként 2011-2014 év között 129 605 fő élt a 40 év utáni kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével. A 2015 évi adatokat még nem ismerjük!)
Elnökségünk áttekintette a kerületek működéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek helyzetét, a 19 alapszervezetnél. Megállapította, hogy 1-2 helyen van még tennivaló, de főleg az aktivisták utánpótlása nehéz.

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a MASZSZ a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja, de az új szakszervezeti szövetség kialakulása során, - még ma is, esetenként  - alapszervezeteink működési költségei, történetesen a rezsiköltségek folyamatos kifizetése adminisztratív nehézségek miatt akadozik. Bízunk abban, hogy ez 2016 év további hónapjaiban megoldódik!

Kedves Küldött társaim!

Munkánk során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a nyugdíjas szervezeteink tájékoztatására. A rendszeres titkári értekezletek, a munkabizottságok munkájának segítésére, írásos tájékoztatók, dokumentumok biztosításával is. Nagy jelentősége volt a 2015. októberben megtartott három napos képzés Balatonfüreden, ahol a meghívott előadók – akik országosan is ismert és elismert szakemberek, politikusok, szakszervezeti vezetők voltak, akik magas színvonalú előadások keretében a nyugdíjasokat, érdekképviseleti szervezeteket érintő legfontosabb és a legidőszerűbb kérdésekről, témákról szóltak. De az előadások kiemelten foglalkoztak a kormány meghozott és várható intézkedéseivel is. Lehetőség volt minden előadást követően a felmerült kérdések tisztázására és véleményezésére is.

Nagymértékben segítette az információt, az ismeretek bővítését az MSZOSZ díjas, 22 éve megalakított most már kéthavonta megjelenő tájékoztató lap, a Múló Évek. A Nyugdíjas Tagozat választmányi, elnökségi üléseiről, állásfoglalásairól, a kormányzati szervekkel kapcsolatos levelezésekről, az országos rendezvényekről, törvényekről, határozatokról folyamatosan tájékoztatja olvasóit, nyugdíjas szervezeteinket. Törekvése a lapnak, hogy egyre több tájékoztatót jelentessen meg az alapszervezeti, ágazati nyugdíjas szervezetek tevékenységéről, hasznosítva egyben a jó tapasztalatokat.E téren vannak még hiányosságok, mert kevésbé aktívak aktivistáink e területeken – néhány kivételtől eltekintve - és nehezen fognak hozzá a cikkíráshoz. Pedig sok elismerésről, sikeres rendezvényről lehetne tudósítani. A lapot az olvasók igénylik, tartalmasnak, színvonalasnak ítélik, elismerik. A MASZSZ vezetése 2015 végén kinyilvánította, hogy továbbra is indokoltnak tartja megjelenését és biztosítja költségeit. A továbbiakban indokolt a Szerkesztő Bizottság kibővítése a legfontosabb szakmai, területi képviseletekből, jó íráskészséggel rendelkező aktivistákkal, utánpótlás biztosításával.

Tisztelt Küldöttértekezlet!

Végül, de nem utolsó sorban szólni kell az eltelt másfél évben nemzetközi munkánk alakulásáról, eredményeiről.

Nemzetközi tevékenység:
Nemzetközi tevékenységeink centrumában az Európai Szakszervezeti Szövetség részeként működő FERPA-val való, az európai szakszervezet nyugdíjas szervezetével meglévő kapcsolat áll, amely az európai tagállamok tízmillió nyugdíjas érdekképviseleti szerveként működik. A MaSZSZ Nyugdíjas Tagozatának meghívására 2014. november 24-26 között Budapestre látogatott a FERPA főtitkára Bruno Costantini.
A főtitkárral beszélgetést folytatott Pataky Péter az MaSZSZ elnöke, valamint a Nyugdíjas Tagozat elnöksége és ellátogatott a XX. kerületi alapszervezethez, ahol találkozott a kerületi nyugdíjasokkal, megismerte a problémákat, gondokat, amelyek foglalkoztatják a nyugdíjasokat. A főtitkár látogatása egyaránt szolgálta a tájékozódást és a tájékoztatást. Így ellátogatott az ONYF-re, ahol megbeszélést folytatott professzor dr. Mészáros József főigazgatóval. A Parlamentben fogadta a főtitkárt Korózs Lajos az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke, aki javasolta a FERPA-nak egy idősügyi stratégiai kutatócsoport létrehozását, amely egész Európára érvényes kutatásokat, megállapításokat és irányelveket dolgozna ki az Európai Bizottság részére, amelyet minden tagországnak be kellene tartania. Szóba került egy sor európai probléma, amely az időseket érinti, alapvetően a befizetők és részesülők arányának felbomlása jelent veszélyt. Ez viszont a munkahelyek csökkenésének és a nagyarányú munkanélküliségnek tudható be. Ugyanakkor a demográfiai helyzet sem kedvező Európa nagy részében.
A főtitkár egyetértett, sürgetőnek tartotta az idősek helyzetének javítását, mivel az utóbbi 4 évben, Európában 7 millióval nőtt a szegénységben élők száma. A FERPA tevékenységével ebbe az irányba halad, így például indított egy európai népi kezdeményezést a hosszú ápolást igénylők gondozásának alapjoggá tételére, amely a családon belüli ápolást végzők – főleg nők – hátrányos nyugdíjhelyzetét is meg kívánja oldani. Lényege, hogy az így eltöltött idő is legyen elismerve szolgálati időnek.
A főtitkár végezetül elismerését fejezte ki ezért a munkáért, amelyet a MaSZSZ-t alkotó konföderációk az egybeolvadás érdekében kifejtettek. Ez a jövőt szolgáló döntés volt, amely a jelenlegi és a volt munkavállalók (a nyugdíjasok) érdekeit szolgálja.
A FERPA 2015. szeptember 9-11 között Budapesten (Benczúr Szálló) tartotta 7. kongresszusát, közel 200 küldött részvételével. A megnyitót követően a meghívott vendégek köszöntötték a kongresszust (Novák Katalin az EMMI államtitkára, dr. Bagdy Gábor főpolgármester helyettes, Földiák András a SZEF új elnöke, Székely Tamás a MaSZSZ alelnöke). Ezt követően a főtitkári beszámolóval a kongresszus megkezdte érdemi munkáját. A kongresszus ez után a Pénzügyi Bizottság munkáját vitatta meg és tagsági kérelmek ratifikálásában foglalt állást. Majd Carla Cantone (főtitkárjelölt) stratégiai programjának megvitatására került sor, amelyet követett Luca Vincentini ETUC szövetségi titkár felszólalása.
A kongresszus második napján hozzászólások, szakpolitikai viták folytak. A harmadik napon megfogalmazásra került egy az EU migrációs politikájával kapcsolatos nyilatkozat. Ez után a FERPA stratégiai dokumentumát, a főtitkári beszámolót, majd a pénzügyi bizottság jelentését fogadta el a kongresszus. A kongresszus egyhangú szavazással ratifikálta (elfogadta) az új összetételű Végrehajtó Bizottságot a tagszervezetek javaslata alapján (Nyugdíjas Tagozatunk részéről Tóth Mihály, a SZEF részéről dr. Mayer Lajos lett a VB tagja).
Ezt követően Carla Cantone személyében megválasztásra került a FERPA új főtitkára, majd a Pénzügyi Bizottság. A kongresszus Carla Cantone zárszavával fejeződött be. A levezető elnök végezetül megköszönte a magyar félnek a kongresszus előkészítésében, szervezésében végzett munkáját és bejelentette, hogy a VB alakuló ülését október 26-27-én fogja tartani Brüsszelben, ahol megválasztásra kerül a FERPA új elnöke és az Irányító Testület.
Október 26-27-én részt vettem a FERPA VB ülésén Brüsszelben.

A VB megválasztotta a FERPA elnökét, a francia Michel De Vac személyében, valamint az Irányító Bizottságot. A magyar képviselő Juhász László lett.
Az új főtitkár, az olasz Carla Cantone az EU-s helyzetet értékelve elmondta, hogy reménykedik abban, hogy az EU új vezetése pozitívan kezeli majd az ETUC véleményét és a szociális párbeszéd szükségességét. Ennek érdekében minden lehetőséget megragad, hogy képviselje az európai nyugdíjasok megvédését, helyzetüknek javítását. A főtitkár ellátogat a tagszervezetekhez, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen. Eddig már 5 országban járt, a budapesti látogatásra hamarosan sor kerül.
A gyors tájékoztatás érdekében készül a FERPA honlapja, ahol tájékozódni lehet minden eseményről, az elfogadott határozatokról, dokumentumokról. Több hozzászóló dicsérte a budapesti kongresszust, a rendezést és a helyszínt jónak tartották.
Beszámoló hangzott el a FERPA EU Bizottsághoz, a hosszú távú gondozás alapjoggá történő bevezetése érdekében előzőleg sikertelenül benyújtott népi kezdeményezés helyzetéről. A 6. kongresszus felhatalmazása alapján 2013. szeptember 5-én benyújtásra került az EU Bizottsághoz, amit novemberben a bizottság elutasított. A 2014. márciusi VB a fellebbezésről döntött, ezt benyújtották az Európai Bizottsághoz. Az eljárás 2017-ig is eltarthat, az első meghallgatás 2015. október 28-án volt Luxemburgban, ahol a FERPA-t az előző elnök Robert Raczke képviselte. Ez hosszú folyamat lesz, 2017-benvárható döntés.
A FERPA Nőbizottságának elnököt választott a VB, a spanyol Anna Martinez Lopez személyében.
Carla Cantone látogatásáról (február 9-10.):
Az első este vacsora keretében folytatott megbeszélést a két FERPA tag szakszervezeti konföderáció elnökével, valamint azok nyugdíjas szervezetének vezetőivel és a FERPA Irányító Testületébe delegált képviselőivel. A megbeszélésen áttekintették a magyarországi nyugdíjasok helyzetét, alapprobléma a társadalmi párbeszéd hiánya. A főtitkár elmondta, hogy az európai tagországokban is hasonlóan nehéz a nyugdíjasok élete, ezért a FERPA programjának kiemelt szempontja elsősorban a „láthatóbb FERPA” megjelenítése, így az ETUC, mind az EU Bizottság tekintetében. A második nap délelőttjén a Parlamentben találkozott Korózs Lajossal, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának alelnökével, aki javasolta, hogy:
1.    a FERPA kezdeményezze az EU Bizottságnál az Európai Idősügyi Stratégia kidolgozását, amely javíthatná az idősek, nyugdíjasok helyzetét.
2.    hozzunk létre az EU-ban általános demográfiai kihívásokkal, az idősek helyzetével foglalkozó munkacsoportot, közös adatbankot, amelyet a FERPA koordinál. Ehhez magyar részről minden segítséget megadunk.
A főtitkár asszony mindkét javaslatot pozitívan fogadta és politikai programjába illeszthetőnek tartotta, mivel ezek javíthatnák a FERPA ismertségét és elfogadottságát. A főtitkár asszonnyal való további megbeszéléseken még további két javaslatot tettünk:
1.    Növelni szükséges a FERPA befolyását és tagjainak számát Európában. Ehhez azonban az országoknak kell szervező munkát folytatni, ahol a FERPA nincs jelen, amelyhez az aktív dolgozók szervezetével való kapcsolatrendszerünket kell igénybe venni és kétoldalú kapcsolatok létesítésével mielőbb megkezdeni (jelenleg 25 országban 40 szervezet tagja a FERPA-nak).
2.    Szükségesnek tartjuk, hogy személyes kapcsolatot teremtsünk az EP képviselőivel és az európai női szervezetek vezetőivel igénybe véve ehhez a parlamenti pártok nemzetközi kapcsolatrendszerét.
Az eredményesség érdekében javasoltuk, hogy a kedvező fogadtatás esetén az egyes témaköröknek legyen személyes felelőse az Irányító Bizottságban. A főtitkár asszony mindkét javaslatot elfogadta és megvalósíthatónak tartotta
A délután folyamán a főtitkár asszony találkozott a NYOK vezetésével, majd a SZEF és a MASZSZ Nyugdíjas Tagozat elnökségi tagjaival.
A főtitkár asszony elégedetten nyilatkozott az elhangzott javaslatokról, a szerzett információkról és ígéretet tett egy következő látogatásra, amelynek során több lehetősége lesz a magyar nyugdíjasok szakszervezeteivel való ismerkedésre.
2016. március 3-4-én FERPA VB ülésen vettem részt Juhász Lászlóval.

 

 


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...

kep5