IFJÚSÁGI TAGOZAT HÍREI ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés – 2014. december 18. , Brüsszel

IFJÚSÁGI TAGOZAT OLDALAI

ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés – 2014. december 18. , Brüsszel

A megbeszélést Salvatore Marra, a bizottság elnöke nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket és ismertette a zsúfolt napirendet.

A 1. napirendi pont keretében Patrick Itschert, az ETUC főtitkárhelyettese beszámolt a legfontosabb aktuális, a fiatalokat is érintő kiemelt témakörök állásáról, az ETUC álláspontját is ismertetve az egyes témakörökben.

Először megköszönte az Ifjúsági Bizottság idei kemény és eredményes munkáját, majd elmondta, a bizottság sokat dolgozott az idén és az ETUC igyekezett teret adni és mindenben támogatni ezt a munkát. Kiemelte, hogy jövőre is számítanak a munkánkra, hiszen az Európai Bizottság legutóbbi megnyilvánulásaiból úgy látszik, hogy az ifjúság lejjebb csúszik az európai prioritási listán, amit nem hagyhatunk, hiszen az ifjúsági munkanélküliség problémája még korán sem került megoldásra.

Az ETUC által benyújtott az Ifjúsági Garancia programmal foglalkozó projekt folytatását biztosító pályázatot, amely egy „tudás központ” kialakítását tűzte ki célul, az Európai Bizottság sajnos visszautasította, így jövőre újra be fogják adni a kért módosításokkal.

Jó hír viszont, hogy a még 2011-ben beadott „török projekt” elfogadásra került, így a következő évben szorosabb együttműködésre és cserékre kerülhet sor Törökország és az érdeklődő országok tagszervezetei között.

Ezt követően beszámolt róla, hogy Jean- Paul Junker azon állítása, hogy ő „a Szociális Európa elnöke” akar lenni és 315 milliárd eurót kíván befektetni a növekedés újraindításába 3 év alatt csak marketing stratégiának bizonyult. A befektetések mértéke nem elegendő ahhoz, hogy érdemi változásokra lehessen számítani. Ahhoz, hogy elérjük a 2008-as szintet, évente lenne szükség ekkora beruházásra. Az ETUC csak olyan beruházásokat tud támogatni, amelyek azonnali munkahelyteremtéssel járnak.

Patrick kiemelte, hogy vissza kell térnünk a gyökerekhez és újra kell gondolnunk a szervezési stratégiáinkat, hiszen egy szakszervezet csak annyira lehet erős, ahány tagja van. Ennek a feladatnak a megvalósításához pedig szükség lesz a fiatalokra, hiszen csak együtt, új ötletekkel és innovatív hozzáállással tudunk változtatni, jobbítani és egy erősebb európai szakszervezeti mozgalommal többet elérni a munkavállalók számára.

 2. napirendi pont új bizottsági tagok választása volt az „Északi” és „Németül beszélő” régió esetében, mivel a tavaly két évre megválasztott tisztségviselők lemondtak. Az „Északi” régió képviseletében Jouni Markkanen (AKAVA – Finnország), míg a „Németül beszélő” régió képviseletében Stefanie Holtz (DGB – Németország) került megválasztásra.

A bizottság egyhangúan elfogadta a régiók által javasolt jelölteket.

Az előző ülésen elfogadott új szervezeti és működési szabályzat értelmében a jövőre esedékes választáson az eddig képviselet nélküli európai ágazati szövetségek is helyet kapnak a vezetőségben. Ennek bevezetéseként megfigyelő tagként bemutatásra került Byron McGinley, az Európai Közlekedési Szövetség (ETF) képviselője.

A 3. napirendi pont a már régóta vitatott Regionális Elosztás végső elfogadása volt, amely a vezetőségi helyek betöltésében játszik szerepet. A vezetőségben minden régiónak egy képviselője vehet részt. A problémát leginkább a Kelet-Európai Régió jelenti, amely 11 országot, köztük Magyarországot is magában foglalja, míg például az ún. Németül Beszélő Régiónak csak 2 ország a tagja. A kidolgozott javaslat szerint kikerül a Kelet-Európai Régióból Szlovénia és Horvátország (Mediterrán Régió), illetve Szlovákia és Csehország (Kontinentális – korábban Németül Beszélő – Régió). A plusz egy helyet pedig az eddig képviselet nélküli európai ágazati szövetségek kapják a vezetőségben.

A bizottság egyhangúan elfogadta a regionális elosztásra vonatkozó javaslatot.

A 4. napirendi pont egy ifjúsági nyilatkozat elfogadása volt az új Európai Bizottság első 50 napos tevékenységéről. A nyilatkozatban az ETUC Ifjúsági Bizottsága felhívja a figyelmet arra, hogy míg a fiatalok 71%-a hisz az Európai Unióban és elsősorban európai állampolgárnak tartja magát, s csak azt követően nemzeti állampolgárnak, addig a májusi választásokon 72%-uk nem vett részt. Ez egy világos üzenet: bár hisznek Európában, ez nem az az Európa, amiben hisznek, amiben az életüket elképzelik. Az Európai Bizottságnak tehát sok mindenben kellene változtatnia.

Az ETUC Ifjúsági Bizottsága felhívja az EB-t, hogy tegyenek további lépéseket a fiatalok munka világába történő átmenetének megkönnyítése érdekében, beleértve az Ifjúsági Garancia Program hatékonyabb végrehajtását. Biztosítsák a szociális védelmi rendszerek fenntarthatóságát és all-inclusive mivoltát, illetve hogy a minőségi munkahelyek jelentsék a normát, és nem kivételt képeznek. Akadályozzák meg a szociális dömping bármely formáját és segítsék elő kiemelten a fiatal nők és a hátrányos helyzetű csoportok (migránsok, fogyatékkal élők, stb.) munkaerő piaci részvételének növelését.

Ugyanakkor az ETUC Ifjúsági Bizottsága aggodalmát fejezte ki a folyamatban lévő kereskedelmi megállapodásokkal (TTIP, CECA stb.) kapcsolatos tárgyalások tekintetében, mivel ezek különösen fontosak a fiatalabb generációk számára, hiszen hosszú távú hatásaik lesznek. A kereskedelmi megállapodásokat a köz érdekében, nem csak néhányak előnyére kell kötni. A jelen megállapodás azt jelentené, hogy privatizálják a nyereséget, míg államosítják a veszteségeket.

A bizottság egyhangúan elfogadta az ifjúsági nyilatkozatot.

Az 5. napirendi pont keretébenaz ETUC jövőre esedékes Kongresszusáról volt szó, amely 2015 októberében Párizsban kerül majd megrendezésre. A tájékoztatást Bernadette Ségol, az ETUC főtitkára tartotta. A Kongresszust Előkészítő Bizottság (CPC) munkájában az ifjúság részéről Salvatore Marra, ETUC YC elnök is részt vesz.

A CPC eddigi ülései alkalmával felállított egy menetrendet és kidolgoz 3 fontos dokumentumot: egy kongresszusi állásfoglalást, egy programtervet és egy az ETUC szerepéről szóló dokumentumot.

A Kongresszus állásfoglalás-tervezete már kiküldésre került, ehhez 2015. január 12-ig várják a módosítási javaslatokat e-mailben. Az állásfoglalás 3 prioritást fogalmaz meg a jövőre nézve egy Szociális Európa érdekében:

  1. Egy olyan gazdaság, ami az embereket szolgálja ahelyett, hogy az emberek szolgálják a gazdaságot.
  2. Demokratikus értékek és demokrácia a munkában.
  3. Szociális minimum standardok megállapítása.

Bernadette kiemelte, hogy az általa is látogatott szakszervezeti rendezvényeken, megbeszéléseken azt tapasztalja, hogy kevés a fiatal. Ez egy fontos kihívás a jövőre nézve, ezért ígértet tett, hogy a kongresszusi meghívó kiküldésekor külön kérni fogja a tagszervezetektől, hogy delegáljanak minél több fiatal küldöttet. Annak a pénzügyi lehetőségeit is meg fogják vizsgálni, hogy lehetőséget biztosítsanak az Ifjúsági Bizottság egy csoportjának a Kongresszuson való részvételre. Ugyanakkor személyes támogatásáról biztosította az Ifjúsági Bizottságot, s kérte, hogy küldjük el a javaslatainkat arra vonatkozóan, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a fiatalok számára a szakszervezeti mozgalomban való részvételt, és hogy mit tehet ezért az ETUC.

Az aktuális szervezetpolitikai kérdések közül kiemelte az ETUC „A new path for Europe: ETUC plan for investment, sustainable growth and quality jobs”, azaz az „Új út Európának: ETUC befektetési terv a fenntartható és minőségi munkahelyekért” nevű dokumentumát, amely ugyan sokkal ambiciózusabb, mint Junker EB elnök Európai Beruházási Terve, viszont hozzájárult ahhoz, hogy az megszülessen. Kiemelten fontos, hogy újraiparosítsuk Európát és elsők legyünk a környezetvédelem területén is, hiszen közös érdekünk a környezetünk megfelelő megőrzése a jövő generációknak.

A 6. napirendi pont az „Az első EURES-állásod” címet viselte. Ennek keretében Jacky Morin, az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főosztályának munkatársa ismertette a programot. A 2011-ben indult program célja az volt, hogy valódi lehetőséget adjon a mobilitásra a 18 – 30 év közötti fiataloknak az Európai Unióban, legyen szó munkavállalásról, tanulószerződéses gyakorlati képzésről vagy szakmai gyakorlatról.

A program részét képezi a Mozgásban az ifjúság és a Több lehetőséget a fiataloknak kezdeményezésnek Magyarországon, és beépíthető a tagállami ifjúsági garanciarendszerekbe, amelyek lehetőséget kínálnak a más uniós országokkal való együttműködésre. A program 2015-re kitűzött célja, hogy hozzávetőleg 5000 uniós álláskeresőnek segítsen munkát találni más uniós tagországokban. A kezdeményezésben csupán néhány foglalkoztatási szolgálat vesz részt.

A 7. napirendi pont keretében tájékoztatást kaptunk Luca Visentinitől, az ETUC konföderációs titkárától az ETUC migrációs és mobilitási politikájáról.

Elmondta, hogy az ETUC európai szinten igyekszik elérni, hogy azok, akik külföldön vállalnak munkát, ne váljanak diszkrimináció áldozatává. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bér elve érvényesüljön, hogy a migráns munkavállalók minőségi munkakörülmények között dolgozhassanak, és ugyanolyan hozzáférésük legyen például a képzésekhez, továbbképzésekhez, mint az adott nemzetállam többi lakójának. Mivel a munkavállalás tartósságát nem tudják garantálni, legalább a munkakörülményekre igyekeznek hangsúlyt fektetni.

Szintén sarkalatos pontok az ETUC migrációs és mobilitási politikájában a nyugdíjjogosultság hordozhatósága, illetve a kettős adózás elkerülése.

Luca azt is kiemelte, hogy az ún. szociális turizmus, amelyen a pusztán gazdasági érdekből, az adott országban biztosított támogatások igénybevételének céljából történő migrációt jelent egyáltalán nem jellemző, inkább kivételes esetnek tekinthető.

A 8. napirendi pontban ifjúsági véleményt alakítottunk ki a fiatalok foglalkoztatási és szociális védelméről a torinoi konferencia eredményei alapján.

A napirend második részében ismertetésre kerültek Marguerita Bussi, ETUI kutató az Ifjúsági Garancia Program a nemzetállamokban történő bevezetéséről szóló kutatásának eredményei.

Az Egyebekben tájékoztatást kaptunk a PERC Youth Committee munkásságáról, akiknek kiemelt témája volt idén a migráció. Mivel a megbeszélésünk napja éppen a Nemzetközi Migrációs Világnap[1]ra esik ennek alkalmából a PERC fiatalok egy kis akcióval készültek. Minden résztvevőt arra kértek, hogy készítsenek egy fotót az általuk előkészített képkeretben, amelynek szövege szerint: „XY országból származom. A munkavállalói jogaim lesznek az elsők, amiket bepakolok, ha úgy döntök, hogy külföldön akarok munkát vállalni.” A képeket ezt követően a Facebookon és egyéb szociális média felületeken fogják terjeszteni.

Ezt követően a résztvevők oszthatták meg egymással a saját országuk ifjúsággal kapcsolatos híreit, problémáit, illetve a jövőre tervezett programokról, megbeszélésekről kaptunk tájékoztatást:

ü  2015. február 6-7., Brüsszel – Tripartit konferencia az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szervezésében kb. 16 fiatal résztvevővel

ü  2015. február 11-13., Bécs – ETUI kommunikációs tréning kb. 17 fiatal résztvevővel

ü  2015. március 24-26., Madrid – ETUI szociális párbeszéd képzés kb. 18 fiatal résztvevővel

ü  2015. május 1., Párizs – Nemzetközi Munka Ünnepe kb. 5000 fiatal résztvevővel

ü  2015. június, Lettország – speciális ifjúsági konferencia a lett szemeszter keretében

ü  2015. június 24., Brüsszel – ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés

ü  2015 Strasbourg – Képzési rendezvény az Európa Tanács Ifjúsági Képzési Központjában

ü  2015. október, Párizs – ETUC Kongresszus

ü  2015. december 15., Brüsszel – ETUC Ifjúsági Bizottsági ülés

Az ülésen részt vett és az emlékeztetőt készítette Nagy Viktória SZEFIT elnök, MASZSZ IFI alelnök.[1] 2000-ben az ENSZ december 18-át Nemzetközi Migrációs Világnapnak nyilvánította. A migrációs világnapon az emberek és a kultúrák sokfélesége előtt tisztelgünk, illetve 1990-ben ezen a napon fogadta el az ENSZ a vendégmunkások és családtagjaik jogainak védelméről szóló megállapodást, amely 2003. július 1-jén lépett hatályba.


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...

kep5